Przejdź do treści
x

„FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022)

Data publikacji:

Informacja o rozstrzygnięciu

Rozstrzygnięty został nabór "FLOREK - wsparcie dla OSP" (edycja 2022) na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczo - gaśniczy w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Wykaz wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się w tabeli poniżej. 

Data publikacji:

Ogłoszenie o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022), w ramach wspólnej realizacji ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Celem naboru jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w sprzęt, wyposażenie oraz środki indywidualnej ochrony, niezbędne do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Nabór wniosków trwa od daty jego ogłoszenia do dnia 29 marca 2022 roku, z zastrzeżeniem pkt VI. 4, 5 i 6 Regulaminu naboru. 

Wnioski o dofinansowanie według wzoru o symbolu w-OSP/2022 stanowiącego załącznik nr 2
do Regulaminu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku oraz jego wersja edytowalna wraz z Rekomendacją właściwego Komendanta Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej),jak i w wersji papierowej.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę złożenia do Funduszu elektronicznej wersji wniosku w postaci skanu podpisanego formularza wniosku oraz jego wersji edytowalnej wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: florek@wfos.gdansk.pl.

UWAGA: Warunkiem uznania wniosku za złożony w terminie jest dostarczenie do Funduszu jego wersji papierowej do dnia 29 marca 2022 roku. Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Logo i zasady znakowania WFOŚiGW w Gdańsku 

Logo i zasady znakowania NFOŚiGW