Przejdź do treści
x

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)”. 

Opublikowano 20.07.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-azbest/2021 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać do 26.05.2021 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23.07.2021 r.
  • Wyniki ogłoszone zostaną do 30.07.2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • bezpośrednio w siedzibie Funduszu, za pośrednictwem poczty, pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8;
  • albo przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu do kancelarii Funduszu albo na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu prawidłowo podpisanego wniosku. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

UWAGA: W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem ePUAP, podpisy elektroniczne muszą być złożone przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy, w tym również przez Skarbnika. W przypadku złożenia do Funduszu za pośrednictwem ePUAP prawidłowo podpisanych dokumentów, nie ma konieczności przesyłania ich oryginałów pocztą tradycyjną.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy na adres: azbest@wfos.gdansk.pl

Opublikowano: 22.04.2021